THỜI GIAN ƠI CỨ TRÔI

GOOGLE TÌM KIẾM

LIÊN KẾT WEBSITE

PHỎNG VẤN NHANH

Hãy cho tôi một lời nhận xét về trang này, chân thành cảm ơn! ...
Đẹp và phong phú
Rất thực tế
Tính lôi cuốn cao
Bình thường
Còn sơ sài

THỐNG KÊ TRUY CẬP

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • GIAI RAT CHI TIET HOA KHOI A,B CAO DANG

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn: ST
  Người gửi: Mai Thiện Chánh (trang riêng)
  Ngày gửi: 22h:45' 17-07-2010
  Dung lượng: 302.5 KB
  Số lượt tải: 306
  Số lượt thích: 0 người
  ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2010
  Môn thi : HOÁ, khối A, B - Mã đề : 516

  Cho biết nguyên tử khối (theo đvC) của các nguyên tố :
  H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52, Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Ag = 108; Ba = 137.

  I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, từ câu 1 đến câu 40)
  Câu 1 : Chất rắn X phản ứng với dung dịch HCl được dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch Y, ban đầu xuất hiện kết tủa xanh, sau đó kết tủa tan, thu được dung dịch màu xanh thẫm. Chất X là
  A. FeO B. Fe C. CuO D. Cu
  Câu 2 : Cho hỗn hợp gồm 6,72 gam Mg và 0,8 gam MgO tác dụng hết với lượng dư dung dịch HNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,896 lít một khí X (đktc) và dung dịch Y. Làm bay hơi dung dịch Y thu được 46 gam muối khan. Khí X là
  A. NO2 B. N2O C. NO D. N2
  Giải: 
  khi đó mmuối khan = => muối khan gồm Mg(NO3)2 và NH4NO3
  => 
  Đặt khí X : NxOy
  Mg  
  0,28 0,56 (5x-2y)0,04 0,04 0,16 0,02
  khi đó : 0,56 = (5x-2y)0,04 + 0,16 => 5x - 2y = 10 chọn : x = 2 ; y = 0
  Vậy X là : N2
  Câu 3 : Cho 1,56 gam hỗn hợp gồm Al và Al2O3 phản ứng hết với dung dịch HCl (dư), thu được V lít khí H2 (đktc) và dung dịch X. Nhỏ từ từ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch X thu được kết tủa, lọc hết lượng kết tủa, nung đến khối lượng không đổi thu được 2,04 gam chất rắn. Giá trị của V là
  A. 0,672 B. 0,224 C. 0,448 D. 1,344
  Giải : sơ đồ : 
  mrấn = 
  ta có => x = 0,02 => 
  Câu 4 : Thuỷ phân hoàn toàn tinh bột trong dung dịch axit vô cơ loãng, thu được chất hữu cơ X. Cho X phản ứng với khí H2 (xúc tác Ni, t0), thu được chất hữu cơ Y. Các chất X, Y lần lượt là
  A. glucozơ, saccarozơ B. glucozơ, sobitol C. glucozơ, fructozơ D. glucozơ, etanol
  Câu 5 : Cho 16,4 gam hỗn hợp X gồm 2 axit cacboxylic là đồng đẳng kế tiếp nhau phản ứng hoàn toàn với 200 ml dung dịch NaOH 1M và KOH 1M thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, thu được 31,1 gam hỗn hợp chất rắn khan. Công thức của 2 axit trong X là
  A. C2H4O2 và C3H4O2 B. C2H4O2 và C3H6O2
  C. C3H4O2 và C4H6O2 D. C3H6O2 và C4H8O2
  Giải: Dựa vào đáp án => 2axit cacboxylic là đơn chức
  Đặt công thức của 2 axit : 
  + NaOH + H2O
  x x x
  + KOH + H2O
  y y y
  Ta có : => 
  => x + y = 0,25 => 
  Vậy : Công thức của 2 axit trong X là C2H4O2 và C3H6O2
  Câu 6 : Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh ?
  A. Glyxin B. Etylamin
  C. Anilin D. Phenylamoni clorua
  Câu 7 : Hỗn hợp Z gồm hai este X và Y tạo bởi cùng một ancol và hai axit cacboxylic kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn m gam Z cần dùng 6,16 lít khí O2 (đktc), thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc) và 4,5 gam H2O. Công thức este X và giá trị của m tương ứng là
  A. CH3COOCH3 và 6,7 B. HCOOC2H5 và 9,5
  C. HCOOCH3 và 6,7 D. (HCOO)2C2H4 và 6,6
  Giải : => X, Y là 2 este no đơn chức
  Áp dụng ĐLBTKL : m = + 4,5 - = 6,7 (g)
  Đặt công thức của X, Y : => => 
  => => n = 2 ; n = 3 X : C2H4O2 HCOOCH3
  Y : C3H6O2 CH3COOCH3
  Câu 8 : Cho biết thứ tự từ trái sang phải của các cặp oxi hoá - khử trong dãy điện hoá (dãy thế điện cực chuẩn) như sau : Zn2+/Zn ; Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+; Ag+/Ag
  Các kim loại và ion đều phản ứng được với ion Fe2+ trong dung dịch là
  A. Zn, Cu2+ B. Ag, Fe3+ C. Ag, Cu2+ D. Zn, Ag+
  Câu 9 : Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng ?
  A. poliacrilonitrin B. poli(metyl metacrylat)
  C. polistiren D. poli(etylen terephtalat)
  Câu 10 : Ứng với công thức phân tử C2H7O2N có bao nhiêu chất vừa phản ứng được với dung dịch NaOH vừa phản ứng được với dung dịch HCl ?
  A. 2 B. 3 C. 1 D. 4
  Câu 11 : Hoà tan hỗn hợp gồm : K2O, BaO, Al2O3, Fe3O4 vào nước (dư), thu được dung dịch X và chất rắn Y. Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch X, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được kết tủa là
  A. K2CO3 B. Fe(OH)3 C. Al(OH)3 D. BaCO3
  Câu 12 : Cho 9,125 gam muối hiđrocacbonat phản ứng hết với dung dịch H2SO4 (dư), thu được dung dịch chứa 7,5 gam muối sunfat trung hoà. Công thức của muối hiđrocacbonat là
  A. NaHCO3 B. Mg(HCO3)2 C. Ba(HCO3)2 D. Ca(HCO3)2
  Giải : gọi công thức muối hiđrocacbonat : M(HCO3)n
  Sơ đồ : 2M(HCO3)n M2(SO4)n
  2mol 1 mol khối lượng giảm : 2.61n - 96n = 26n
  theo đề 9,125 - 7,5 = 1,625
  M + 61n = => M = 12n n = 2 => M = 24 (Mg)
  Công thức của muối hiđrocacbonat là Mg(HCO3)2
  Câu 13 : Thuỷ phân hoàn toàn 3,42 gam saccarozơ trong môi trường axit, thu được dung dịch X. Cho toàn bộ dung dịch X phản ứng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, thu được m gam Ag. Giá trị của m là
  A. 21,60 B. 2,16 C. 4,32 D. 43,20
  Giải : C12H22O11 + H2O C6H12O6 + C6H12O6
  0,01 0,01 0,01
  C6H12O6 + AgNO3 + NH3 + H2O 2Ag
  0,02 0,04 => mAg = 0,04.108 = 4,32 (g)
  Câu 14 : Liên kết hóa học giữa các nguyên tử trong phân tử H2O là liên kết
  A. cộng hoá trị không phân cực B. hiđro
  C. ion D. cộng hoá trị phân cực
  Câu 15 : Phát biểu đúng là
  A. Phenol phản ứng được với dung dịch NaHCO3
  B. Phenol phản ứng được với nước brom
  C. Vinyl axetat phản ứng với dung dịch NaOH sinh ra ancol etylic
  D. Thuỷ phân benzyl clorua thu được phenol
  Câu 16 : Thuỷ phẩn chất hữu cơ X trong dung dịch NaOH (dư), đun nóng, thu được sản phẩm gồm 2 muối và ancol etylic. Chất X là
  A. CH3COOCH2CH3 B. CH3COOCH2CH2Cl
  C. ClCH2COOC2H5 D. CH3COOCH(Cl)CH3
  Câu 17 : Phát biểu nào sau đây đúng ?
  A. Dung dịch NaF phản ứng với dung dịch AgNO3 sinh ra AgF kết tủa
  B. Iot có bán kính nguyên tử lớn hơn brom
  C. Axit HBr có tính axit yếu hơn axit HCl
  D. Flo có tính oxi hoá yếu hơn clo
  Câu 18 : Cho các dung dịch loãng: (1) FeCl3, (2) FeCl2, (3) H2SO4, (4) HNO3, (5) hỗn hợp gồm HCl và NaNO3. Những dung dịch phản ứng được với kim loại Cu là
  A. (1), (2), (3) B. (1), (3), (5) C. (1), (4), (5) D. (1), (3), (4)
  Câu 19 : Cho 10 ml dung dịch ancol etylic 460 phản ứng hết với kim lại Na (dư), thu được V lít khí H2 (đktc). Biết khối lượng riêng của ancol etylic nguyên chất bằng 0,8 g/ml. Giá trị của V là
  A. 4,256 B. 0,896 C. 3,360 D. 2,128
  Giải : 
  ( vì )
  => => 4,256
  Câu 20 : Các kim loại X, Y, Z có cấu hình electron nguyên tử lần lượt là: 1s22s22p63s1; 1s22s22p63s2; 1s22s22p63s23p1. Dãy gồm các kim loại xếp theo chiều tăng dần tính khử từ trái sang phải là
  A. X, Y, Z B. Z, X, Y C. Z, Y, X D. Y, Z, X
  Câu 21 : Đốt cháy hoàn toàn 6,72 lít (đktc) hỗn hợp gồm hai hiđrocacbon X và Y (MY > MX), thu được 11,2 lít CO2 (đktc) và 10,8 gam H2O. Công thức của X là
  A. C2H6 B. C2H4 C. CH4 D. C2H2
  Giải: nX,Y = 0,03 ; nCO2 = 0,5 ; nH2O = 0,6
  Nếu : X, Y là 2 hiđrocacbon no => nX,Y = 0,6 - 0,2 = 0,1 0,3
  Vậy : Hai hiđrocacbon gồm ankan và anken
  khi đó CnH2n +2 nCO2 CmH2m mCO2
  0,1 0,1n (0,3-0,1) 0,2m
  Theo đề : 0,1n + 0,2m = 0,5 => n + 2m = 5 chọn n = 1 ; m = 2 (vì MY > MX)
  Công thức của X là CH4
  Câu 22 : Dãy gồm các ion cùng tồn tại trong một dung dịch là
  A. K+, Ba2+, OH-, Cl- B. Al3+, PO43-, Cl-, Ba2+
  C. Na+, K+, OH-, HCO3- D. Ca2+, Cl-, Na+, CO32-
  Câu 23 : Cho cân bằng hoá học : 
  Cân bằng chuyển dịch theo chiều thuận khi
  A. thêm PCl3 vào hệ phản ứng B. tăng nhiệt độ của hệ phản ứng
  C. thêm Cl2 vào hệ phản ứng D. tăng áp suất của hệ phản ứng
  Câu 24 : Đốt cháy hoàn toàn 2,76 gam hỗn hợp X gồm CxHyCOOH , CxHyCOOCH3, CH3OH thu được 2,688 lít CO2 (đktc) và 1,8 gam H2O. Mặt khác, cho 2,76 gam X phản ứng vừa đủ với 30 ml dung dịch NaOH 1M, thu được 0,96 gam CH3OH. Công thức của CxHyCOOH là
  A. C2H5COOH B.CH3COOH C. C2H3COOH D. C3H5COOH
  Giải : nCO2 = 0,12 ; nH2O = 0,1 mà CH3OH ancol no đơn chức nên CxHyCOOH không no đơn chức
  CnH2n-1COOH (n + 1)CO2 + nH2O
  a (n + 1)a na
  CnH2n-1COOCH3 (n +2)CO2 + (n + 1)H2O
  b (n +2)b ( n +1)b
  CH3OH CO2 + 2H2O
  c c 2c
  Ta có 
  Công thức của CxHyCOOH là C2H3COOH
  Câu 25 : Nguyên tử S đóng vai trò vừa là chất khử, vừa là chất oxi hoá trong phản ứng nào sau đây?
  A. 4S + 6NaOH(đặc) 2Na2S + Na2S2O3 + 3H2O
  B. S + 3F2 SF6
  C. S + 6HNO3 (đặc) H2SO4 + 6NO2 + 2H2O
  D. S + 2Na Na2S
  Câu 26 : Dãy gồm các kim loại có cấu tạo mạng tinh thể lập phương tâm khối là
  A. Na, K, Mg B. Be, Mg, Ca C. Li, Na, Ca D. Li, Na, K
  Câu 27 : Cho a gam Fe vào 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,8M và Cu(NO3)2 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,92a gam hỗn hợp kim loại và khí NO (sản phẩm khử duy nhất của ). Gía trị của a là
  A. 8,4 B. 5,6 C. 11,2 D. 11,0
  Giải : ta có : 
  Fe + Fe3+ + NO + 2H2O
  0,02 0,08 0
   
  Gửi ý kiến